SMLOUVA O PRONÁJMU SLUŽEB STUDIA AVALON

Alena Nosková - Svatební studio Avalon, prodejna a půjčovna svatebních a společenských šatů a pánských obleků
Kněžská 7, České Budějovice 370 01, IČ 72109149, DIČ 8260281656, Tel: 420 775 782 822
Otevírací doba: PO- PÁ 10:00 - 18:00 hod., SO 9:00- 16:00

image

Podmínky pronájmu
1) V den podpisu této smlouvy nájemce složí rezervační poplatek ve výši jedné poloviny ceny půjčovného, případně vyšší dle dohody. Cena půjčovného se vztahuje na pronájem zboží v délce trvání 3 pracovních dnů nebo 4 dnů včetně víkendu. Nájemce není oprávněn, pronajímané předměty dále pronajímat nebo přenechat do užívání třetí osobě.
Rezervační poplatek zahrnuje náklady spojené s procesem výběru a rezervace pronajímaného zboží. V případě jednostranného zrušení rezervace nájemcem je rezervační poplatek nevratný. Pokud by byla rezervace zrušena nejpozději 21 dní před samostatným termínem zapůjčením zboží, je nájemce povinen doplatit pronajímateli sankční poplatek ve výši 50 % z ceny pronajatého modelu, související s náklady na přípravu svatebního nebo společenského modelu pro samotné předání (čištění, krejčovské úpravy - zkracování, zužování... atd.), a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne zrušení.
2) V případě zničení či odcizení rezervovaného modelu jiným (předchozím) nájemcem bude pronajímatel o této skutečnosti neprodleně informovat nájemce. V takovém případě má nájemce právo na výměnu za jiný neobsazený model z nabídky pronajímatele. Pokud nájemce této možnosti nevyužije, vrátí pronajímatel zpět nájemci složený rezervační poplatek v plné výši.
3) Zapůjčené modely jsou upravovány pronajímatelem v rámci technických možností střihů daných šatů (zkracování, zužování). Úpravy, které jsou zahrnuty v dodatku této smlouvy, budou provedeny v rámci ceny půjčovného. Každou další úpravu nad rámec tohoto dodatku hradí nájemce. Jakékoli úpravy budou realizovány pouze a výhradně pronajímatelem.
4) Pronajímatel nenese odpovědnost za případné změny proporcí nájemce v období od rezervace modelu do jeho zapůjčení. Pokud v důsledku této skutečnosti nebude technicky možné model upravit, má nájemce možnost jiného výběru nerezervovaného modelu. Pokud této možnosti nevyužije, složený rezervační poplatek propadá ve prospěch pronajímatele.
5) Nejpozději v den převzetí modelu (zabezpečeného proti znečištění a s ramínkem), nájemce doplatí zbývající část půjčovného ÷1000,-Kč jako vratnou zálohu pro případ nadměrného znečištění modelu. V případě nadměrného znečištění bude tato záloha použita na proces spojený s vyčištěním zapůjčeného modelu. Tato vratná záloha musí být v hotovosti. V případě zapůjčení šatů mimo území ČR se stanovuje kauce v hodnotě maloobchodní ceny modelu. Která se vrací po vrácení šatů.
6) Model je nutno vrátit včetně ramínka a nepoškozeného obalu. Za ztrátu či záměnu ramínka je účtován poplatek ve výši 100,- Kč. Za poškození či ztrátu obalu je účtován poplatek ve výši 600,- Kč.
7) Nájemce nese plnou zodpovědnost za pronajaté zboží. Nesmí model ani doplňky upravovat, opravovat, čistit, žehlit, přešívat. Pokud nebylo ujednáno jinak, vrátí nájemce pronajaté zboží první pracovní den po termínu události a to do 14-ti hodin. Při vrácení po 14-té hodině bude účtován poplatek z prodlení 500,- Kč. Za každý další den prodlení činí poplatek z prodlení 1.000,- Kč.
8) Nájemce vrátí pronajaté zboží v pořádku a bez závad. V případě poškození pronajatého zboží je nájemce povinen vzniklou škodu neprodleně uhradit V případě nevrácení či úplného zničení zboží, se nájemce zavazuje toto zboží odkoupit za maloobchodní cenu. Pokud nájemce odmítne uhradit způsobenou škodu, pronajímatel o této skutečnosti vyhotoví zápis včetně fotodokumentace poškozeného zboží. V takovém případě je pronajímatel oprávněn svůj nárok na vzniklou škodu uplatňovat právní cestou. Tímto ustanovením není dotčeno právo pronajímatele na úhradu ušlého zisku

9) Nájemce se zavazuje neprodleně uhradit pronajímateli pokutu za rozsah škody vzniklé tímto způsobem:
a) Zničení červeným vínem, voskem 2.000,- Kč až do celkové hodnoty šatů.
b) Propálení, roztržení, znečištění asfaltem 5.000,- Kč až do celkové hodnoty šatů.
c) V případě neshody poškození oděvu, bude oděv předán na posouzení soudnímu znalci v oboru oděvnictví, který určí míru 
a rozsah poškození. Veškeré tyto náklady spojené se soudním ohodnocením poškozeného oděvu hradí nájemce.

10) Nájemce souhlasí s použitím svých údajů (e-mail, telefonní číslo, adresa) pro zasílání reklamních akcí svatebního salónu a jeho partnerů.

11) Nájemce souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracovaním osobních údajů obsažených v této nájemní smlouvě. Pronajímatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje nájemce v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byty shromážděny. Pronajímatel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a to i po skončení trvání nájemní smlouvy.

12) změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě.

Luxusní a trendy šaty

Úprava šatů a obleků na míru

Upřímnost a otevřenost

Prodej i půjčení

image
image
image
image
image
image
image
image
image

+420 775 782 822

info@studioavalon.cz